O kurzu

Vymezení kurzu:

Předmětem kurzu jsou speleoalpinistické techniky a techniky speleologické. Jedná se zejména o využívání jednolanové techniky jak k aktivitám na povrchu, tak v podzemí, dále o stavbu a provozování lanových lávek, traverzů a lanovek, lanových hříček a lanových teambuildingových aktivit, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, organizování výprav a exkurzí do jeskyní a jiného podzemí a další aktivity, při kterých jsou používány výše uvedené techniky.

Předmětem kurzu nejsou zejména lezecké a horolezecké aktivity. Aktivity na základě tohoto kurzu mohou být běžně organizovány a provozovány v lezeckých terénech (přírodních i umělých), avšak jen tehdy, jsou-li provozovány speleoalpinistickou technikou či s horním jištěním, nikoliv technikou lezeckou.

Co je obsahem kurzu?

<<
Speleoalpinistický a speleologický materiál, vybavení na speleologickou a speleoalpinistickou expedici
>>
Typy lan, práce s lanem, pevnostní výpočty, 3 používání ochrany lana při vystrojování cest
<<
Uzly používané při speleoalpinismu
>>
Povrchové krasové jevy, jejich souvislost s podpovrchovými jevy
<<
Podpovrchové krasové jevy, jeskynní výplně – vznik a vývoj, ochrana jeskyní
>>
Kras, krasologie, krasové horniny, krasový proces, krasová krajina
<<
Pseudokras, pseudokrasové jevy a útvary
>>
Základy montanistiky, historické podzemí
<<
Organizace speleologické činnosti, speleologické a speleoalpinistické expedice, bezpečnost při těchto aktivitách, struktura speleologických organizací v ČR a v Evropě
>>
Pohyb v podzemí, překonávání překážek, pohyb skupiny, transporty vybavení
<<
Výstup po laně, výstup po speleožebříku, lezecké techniky ve speleologii
>>
Sestup po laně, slaňovací brzdy, samojištění a horní jištění
<<
Alternativní způsoby sestupu a výstupu po laně, improvizované speleoalpinistické pomůcky
>>
Přírodní kotvení, vystrojování propastí a cest
<<
Umělé kotevní body, vystrojování cest z umělých kotevních bodů, horizontální traverzy
>>
Lanovky – návrh, brždění, provozování, bezpečnost
<<
Kladky, kladkostroje a napínání lan, teorie pevnosti lanových přemostění a namáhání kotevních bodů
>>
Přechod mezikotvení, přechod deviátorů;, přechody z výstupu do sestupu a opačně
<<
Vysoké lanové lávky – typy, stavba, jištění, provozování, bezpečnost, likvidace
>>
Bezpečnostní předpisy pro výškové práce a práce nad volnou hloubkou
<<
První pomoc a krizový management, záchrana na laně (základy)
>>
Nízké lanové lávky, teambuildingové aktivity s využitím speleoalpinistických technik
<<
Zážitková pedagogika, lanové sporty a speleologie v pedagogickém procesu
>>
Doplňkové aktivity programů; v podzemí (techniky fotodokumentace, biospeleologie, sedimentologie, mineralogie apod.)
<<
Základy grilování při speleologických akcích

Spravuje: Kuba